Spørgsmål og svar

Hvem? Hvad? Hvordan og hvornår? Her på siden kan du få svar på en række spørgsmål til projektet.

At skabe en ny bydel på Søtorvet i Silkeborg er et omfattende projekt, og det giver selvfølgelig anledning til mange spørgsmål.

Her kan du finde spørgsmål og svar om:

  • Hvordan bliver borgerne inddraget?
  • Byggeriets højde, skygge- og vindvirkninger og visuel påvirkning
  • Parkering
  • Trafik, veje, støj
  • Fremtiden for events og arrangementer på Søtorvet
  • ’Shell-grunden’

Borgerne bliver inddraget

Fold alle ud

Hvad er der sket i perioden op til i dag?

Ønsket om at omdanne Søtorvet har været en del af de foregående kommuneplaner, som har været i offentlig høring i 2009, 2013 og igen i 2017.

I 2010 blev der gennemført en arkitektkonkurrence, hvor borgenerne og dommerne diskuterede fordele og ulemper ved de fire forslag, der kom til at omdanne Søtorvet.

Forslaget fra AP Pension er det 5. forslag, og det bygger blandt andet på debatten fra 2010, hvor AP Pension deltog i dommerpanelet.

Hvornår bliver borgerne inddraget i projektet på Søtorvet?

Forslaget fra AP Pension skal gennem flere offentlige høringsfaser, før det eventuelt kan realiseres:

  • Forhøring i efteråret 2016 med forslag, ideer, indsigelser og kommentarer til den kommende planlægning. Der er under forhøringen holdt et borgermøde i november 2016, og høringssvarene behandles i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i januar 2017.
  • Høring i 2017 med indsigelser og kommentarer til et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg. Der planlægges et borgermøde i forbindelse med høringsperioden.
  • I forhøringen fremgik det, at der blandt borgerne er forskellige holdninger til, hvordan området skal udformes og anvendes. Det er Byrådet, som træffer beslutningen om, hvordan den fremtidige planlægning af Søtorvet skal se ud.

Byggeriets højde, skygge- og vindvirkninger og visuel påvirkning

Fold alle ud

Hvor højt bliver byggeriet?

I forslaget placeres bebyggelsen på en hævet plint (en hævet bypark), hvor der under byparken placeres parkering, en ny Kvickly og cafeer i stueplan. Boligerne bygges oven på byparken.

Højderne på bygningerne varierer fra 5 etager nede mod Østergade-krydset til 7 etager. Byggeriet er opført på en base, der hæver sig fra ca. 4 meter i varierende højde mellem 4 og 6,5 meter over terræn, hvor den laveste ende er ved Østergade og Stryget.

Må AP Pension bygge op i 8-9 etager, når kommuneplanen siger max. 5 etager på Søtorvet?

Da Søtorvet har karakter af ”en ø” i byen omgivet af et større trafikrum, Remstrup Å, Papirfabrikken og kanten af karrébebyggelsen ved Østergade, vurderes det, at punkthuse uden bagsider er en god løsning, som også tillader kig gennem bebyggelsen.

Mødet med det åbne landskabsrum ved Silkeborg Langsø vil desuden kunne give plads til en højere bebyggelse. Derfor er byggeriet udformet så det tilpasser sig byens eksisterende skala mod syd og stiger i højde og synlighed ud mod søen.

Ved at placere bebyggelsen på en hævet plint (en hævet bypark), vil både bebyggelsen og det offentlige rum blive afskærmet fra trafikstøjen fra Christian 8.s Vej.

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at igangsætte planlægningen for at fortætte bymidten. Et byggeri, som bryder med kommuneplanens rammer eller højhusstrategien, skal gennemgå en række undersøgelser hvor påvirkningen af omgivelserne vurderes. Det vil dette projekt også skulle i forbindelse med en miljøvurdering.

Der er i øjeblikket planlagt for flere høje byggerier i byen, som bryder med højhusstrategien, hvilket er årsagen til, at emnet ”Byens skala” er valgt som et fokusområde i kommuneplan 2017-2028, som kommer i offentlig høring i februar og marts 2017.

Hvornår kommer der illustrationer af byggeriets skyggevirkninger, vindpåvirkninger og den visuelle påvirkning?

Byggeriets skygge-, vind-, og visuelle påvirkninger bliver vurderet i forbindelse med en miljøvurdering af byggeriet.

Det sker, når der skal udarbejdes et forslag til en lokalplan. Det er ikke et lovkrav, at der i forbindelse med en forhøring til en ændring af kommuneplanen skal foreligge detaljer om fx skygge- og vindpåvirkninger.

Det skal først foreligge senere i forbindelse med miljøvurderingen. En beskrivelse af byggeriets skygge-, vind- og visuelle påvirkninger bliver en del af den offentlige høring i forbindelse med forslaget til en lokalplan for Søtorvet i 2017.

Hvorfor etablerer man ikke en bypark på Søtorvet i stedet for en hel ny bydel med boliger?

I forbindelse med konkurrencen for Søtorvet i 2010 var et af de indkomne forslag en bypark. Dette forslag blev fravalgt. Byrådet har i kommuneplanen fastholdt beslutningen om, at der skal opføres byggeri på grunden.

Mellem bygningerne etableres en bypark, som skal være grøn, bl.a. med henblik på at håndtere mest muligt regnvand lokalt – også synligt i bede og render. Træer kan plantes i kummer.

Ved promenaden langs åen bevares en række eksisterende træer for at skabe en grøn karakter ud mod åen, mens der andre steder åbnes op ud mod åen med mulighed for ophold på trædæk.

Parkering

Fold alle ud

Hvor skal museumsgæsterne til et nyt Museum Jorn parkere?

Museum Jorn skal sikre det nødvendige antal p-pladser til det nye museum.

Parkeringsbehovet for et nyt museum skal derfor ikke løses i forbindelse med byggeriet på Søtorvet. Politisk kan Byrådet dog godt beslutte at bygge nye p-pladser, som imødekommer et fremtidigt behov.

Hvor mange p-pladser bliver der på Søtorvet?

I dag er der ca. 290 p-pladser på Søtorvet (Kvicklys p-pladser og kommunens p-pladser).Det skal sammenlignes med, at der i hele Silkeborg midtby er ca. 3.500 offentligt tilgængelige p-pladser, og at der i spidsbelastningstidspunktet mellem kl. 12-13 fortsat er ca. 25 % ledige p-pladser i midtbyen.

Efter ændringerne på Søtorvet vil der fortsat være et overskud af p-pladser i midtbyen.

På nogle p-pladser, som fx øst og vest for Rådhuset, Bios gård og Mejerigården er der meget få ledige p-pladser på spidsbelastningstidspunkterne, men få hundrede meter væk i Torvecenteret er der mange ledige p-pladser.

I Silkeborg midtby vurderer COWI en rimelig gangafstand mellem parkering og indkøb eller andet ærinde at være 400 meter, svarende til ca. 5-6 minutters gang. Silkeborg midtby har i øvrigt flere p-pladser end Randers, Viborg og Aalborg både målet pr. km2, pr. bolig og pr. arbejdsplads.

Tallene er hentet fra en ny parkeringsanalyse, som COWI har udarbejdet om de nuværende forhold og det fremtidige parkeringsbehov i forbindelse med den kommende Kommuneplan 2017-28.

Er der p-pladser nok på Papirfabrikken til gæster til MusikTeateret, hotel, restauranter, caféer, kontorer og boliger på Papirfabrikken?

Ja. Det er rigtigt, at mange gæster til Papirfabrikkens aktiviteter i dag holder på Søtorvet, men det antal p-pladser, som kræves til de forskellige aktiviteter på Papirfabrikken, er inden for Papirfabrikkens område.

Kommunens p-pladser på Søtorvet er ikke etableret for at opfylde et bestemt formål, og det er Byrådet, som beslutter, om man ønsker at opretholde det nuværende antal offentligt tilgængelige p-pladser på Søtorvet.

En ny parkeringsanalyse viser, at der i spidsbelastningstidspunktet mellem kl. 12-13 er ca. 25 % ledige p-plader i midtbyen i Silkeborg, også i områder tæt på Søtorvet.

Er der ikke p-pladser nok på Søtorvet, kan der fx parkeres i Torvecenteret, på p-pladserne omkring Rådhuset eller i den kommende p-kælder under Torvet.

På nogle p-pladser, som fx øst og vest for Rådhuset, Bios gård og Mejerigården er der meget få ledige p-pladser på spidsbelastningstidspunkterne, men få hundrede meter væk i Torvecenteret er der mange ledige p-pladser.

I Silkeborg midtby vurderer COWI en rimelig gangafstand mellem parkering og indkøb eller andet ærinde at være 400 meter, svarende til ca. 5-6 minutters gang.

Silkeborg midtby har i øvrigt flere p-pladser end Randers, Viborg og Aalborg både målt pr. km2, pr. bolig og pr. arbejdsplads.

Tallene er hentet fra en helt ny parkeringsanalyse, som COWI har udarbejdet om de nuværende forhold og det fremtidige parkeringsbehov i forbindelse med den kommende Kommuneplan 2017-28.

Trafik, veje og støj

Fold alle ud

Hvordan bliver trafikbelastningen på vejene omkring Søtorvet og til Papirfabrikken?

I dag kan det i spidsbelastning svært at komme ud fra Papirfabrikken ved Søtorvet. I projektforslaget bliver de nuværende veje ændret, så de både kan håndtere den nuværende trafik og den fremtidige trafik.

Silkeborg Kommune vil flytte Christian 8.s Vej mod øst væk fra Silkeborg Langsø, så der dannes en grund til et nyt Museum Jorn.

Kvicklykrydset sløjfes og erstattes med to kryds for skabe en bedre trafikafvikling.

Søvej føres ud i et kryds ved Christian 8.s Vej lidt syd for det nuværende kryds, hvor det ene ben i krydset er indkørslen til Kvicklys vareindlevering under byparken.

Samtidig vil Silkeborg Kommune bygge en ny vej fra Papirfabrikken, der munder ud i et t-kryds ved Christian 8.s Vej lidt længere mod nord, der hvor Kvickly ligger i dag.

Samlet betyder ændringerne en bedre trafikafvikling, som både kan håndtere den nuværende og den forventede fremtidige trafik på vejene til og fra midtbyen, Papirfabrikken og de øvrige bydele.

Hvordan bliver forbindelseslinjerne fra Søtorvet til midtbyen og et nyt Museum Jorn?

Byrådet har gennem mange år ønsket en bedre sammenhæng mellem Torvet, Havnen og Papirfabrikken.

En ny plads ved stryget og Havnen gør, at der skabes en mere naturlig forbindelse fra Torvet via Østergade til Havnen.

Fra den hævede bypark er der flotte kig mod byen og vandet, og der bliver sigtelinjer mellem søen, Papirfabrikken og Havnen.

Lokalplanen for Søtorvet vil give mulighed for en fremtidig forbindelse hen over Christian 8.s Vej mellem Søtorvet og den nye museumsgrund. I forbindelse med at der skal udarbejdes et museumsprojektet, skal der tages stilling til, hvordan løsningen skal udformes og dets omfang, da det skal ses i samspil med det nye museumsbyggeris udformning og adgangsforhold.

Kan den hævede bypark på Søtorvet gå hen over Christian 8.s Vej til Langsø?

Kan den hævede bypark på Søtorvet forlænges hen over Christian 8.s Vej over mod det kommende, nye Museum Jorn og Silkeborg Langsø og gå ned som en amfitrappe til museumsgrunden?

Ja, det er teknisk muligt. Plan-, miljø- og klimaudvalget ønsker, at der i lokalplanen for Søtorvet skal indarbejdes en mulighed for senere at etablere en gangbro fra byparken på Søtorvet over Chr. 8.s Vej til et kommende museum, når det bliver aktuelt at arbejde med museumsprojektet.

Lokalplanen for Søtorvet vil derfor give mulighed for en fremtidig forbindelse hen over Christian 8.s Vej mellem Søtorvet og den nye museumsgrund. I forbindelse med at der skal udarbejdes et museumsprojektet, skal der tages stilling til selve løsningens udformning og omfang, da det skal ses i samspil med det nye museumsbyggeris udformning og adgangsforhold

Fremtiden for events og arrangementer på Søtorvet

Fold alle ud

Hvor skal events og arrangementer flytte hen?

Silkeborg skal fortsat være festivallernes by. Derfor vil Silkeborg Kommune sammen med borgerne og brugerne af Søtorvet finde nogle gode løsninger for de mange arrangementer som Riverboat, Regatta, Automania, bagagerumsmarked og andre.

Det er sandsynligt, at den nye plads ved Søtorvet/Havnen inddrages. Vi får et helt nyt, flot torv i 2017 og måske kan vi også bruge Østergade, som renoveres og forskønnes sammen med Torvet. Desuden har byen mange andre pladser, torve og gårdrum.

Alle forslag til gode løsninger modtages med glæde.

Circle K-grunden (Shell-grunden)

Fold alle ud

Hvad hvis Circle K ikke ønsker at sælge sin grund?

En lokalplan regulerer de fysiske rammer, men forholder sig ikke til ejerforhold og medfører ikke handlepligt. Det er grundejerne, der forhandler om eventuelle ejerskifter. Hvis alle forhandlinger ender resultatløse kan Byrådet efter lokalplanens endelige vedtagelse tage stilling til eventuel ekspropriation.

Hvis kommunen ønsker at gennemføre projektet for den del, der berører ejendommen med tankstationen, skal hjemlen findes i enten vejlovens § 94, der giver mulig om ekspropriation til vejanlæg (herunder offentlig veje, stier, ramper og pladser) når almenvellet kræver det, og dels i planlovens § 47 på baggrund af en vedtaget lokalplan, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan.